تیم دیجیتال مارکتینگ مشتری من در تمام این سالها تونسته با مشتری هاش ارتباط مداومی در نهایت صداقت و دلسوزی داشته باشه، قطعا بعد از شروع همکاری متوجه می شید که این یک شعار نیست.